Maandag to vrijdag : 8:30 - 17:00

Auteursrechten: wat verandert er in 2023?

04/01/2023 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Auteursrechten: wat verandert er in 2023?

De regering wil de voordelige belastingregeling voor auteursrechten hervormen, om zo terug te keren naar het oorspronkelijke doel ervan, namelijk een gunstig fiscaal regime voor onregelmatige en wisselvallige inkomsten uit artistieke activiteiten. Maar wat betekent dat nu concreet? We zetten de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rij. 

Fiscaal gunstregime

Vergoedingen voor auteursrechten maken nu vaak onderdeel uit van het verloningspakket, dankzij het bestaande fiscale gunstregime. Tot een maximumbedrag van 64.070 euro (aanslagjaar 2023) worden ze namelijk belast als roerende inkomsten en zijn ze dus onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%, na toepassing van het voordelige kostenforfait. Boven dat plafond worden auteursrechten beschouwd als beroepsinkomsten, die worden belast volgens het algemene progressieve tarief.

Nieuwe regeling

Het gunstige regime diende in de eerste plaats voor onregelmatige en wisselvallige inkomsten uit artistieke activiteiten, en dat is waar de regering met deze hervorming opnieuw naartoe wil. Het toepassingsgebied van deze uitzonderlijke fiscale maatregel wordt dan ook strikt beperkt. Daarnaast komen er ook nieuwe inkomstengrenzen en een overgangsmaatregel van één jaar. De vergoeding zal voortaan niet meer onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen.

Hoewel er nog geen definitieve wetgeving is, zou deze hervormde maatregel in werking treden op 1 januari 2023. Wijzigingen blijven wel mogelijk.

Toepassingsgebied 

Het fiscaal gunstregime zal er alleen nog zijn voor werken van letterkunde of kunst of op de openbare uitvoeringen en opvoeringen van uitvoerende kunstenaars. Uitvoerders moeten voortaan ook een ‘kunstwerkattest’ bezitten. Heb je er geen, dan moet je rechten op het werk overdragen of in licentie geven aan een derde. Een andere vereiste is dat het werk “aan het publiek moet worden meegedeeld”, het moet dus toegankelijk zijn voor een onbepaald aantal potentiële kijkers of lezers. Nergens worden bepaalde sectoren of beroepen uitgesloten.

Nieuwe inkomstengrenzen 

Het plafond van 64.070 euro (aanslagjaar 2023) wordt dwingend. Boven dat plafond worden de inkomsten belast zoals beroepsinkomsten. Voortaan moet je ook onderstaande grenzen naleven om de vergoeding nog als een roerend inkomen te kunnen beschouwen.

Percentage

De inkomsten uit auteursrechten mogen niet meer bedragen dan een percentage van alle ontvangen vergoedingen (met inbegrip van de vergoeding voor auteursrechten). Dat percentage is degressief:

  • 50% voor het inkomstenjaar 2023
  • 40% voor het inkomstenjaar 2024
  • 30% vanaf het inkomstenjaar 2025

De absolute grens in verhouding tot een gemiddelde

De jaarlijkse gemiddelde bruto-inkomsten uit auteursrechten, vastgesteld vóór de toepassing van het plafond en het percentage, die je in de vier inkomstenjaren voorafgaand aan het betrokken inkomstenjaar ontvangt, mogen niet meer dan 64.070 euro (aanslagjaar 2023) bedragen. Is dat wel het geval, dan worden ze als beroepsinkomsten belast.

Overgangsmaatregel voor het jaar 2023

Het oude fiscale regime blijft in 2023 van toepassing als je:

  • in 2022 voordelig belast werd voor inkomsten uit auteursrechten
  • en geen beroep meer kan doen op het nieuwe regime, omdat je niet meer onder het ‘nieuwe’ toepassingsgebied valt.

Daarbij gelden wel de volgende beperkingen:

  • Het plafond waarboven de inkomsten worden behandeld als beroepskosten wordt gehalveerd en bedraagt 32.035 euro.
  • De schijven voor de toepassing van het kostenforfait worden gehalveerd.

Het nieuwe fiscale regime geldt vanaf het inkomstenjaar 2024.

Sociale zekerheid

De vergoeding voor auteursrechten, zoals bepaald in het hervormde fiscale statuut, zal niet langer onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Tijdens de vier kwartalen van het kalenderjaar is het bedrag van de vergoedingen gelijk aan of kleiner dan 30% van de som van het totale bedrag van de belastbare bezoldiging van de werknemer en van het totale bedrag van de vergoedingen voor auteursrechten.
  • Zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht van de rechten moeten marktconform worden vastgesteld. De werkgever houdt de bewijstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de RSZ.
  • Het bedrag van de vergoeding staat vermeld in de kwartaalaangifte van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend.

Bron

Terug