Maandag to vrijdag : 8:30 - 17:00

Uiterste datum van 31 december 2022 om in aanmerking te komen voor het tarief van 25% investeringsaftrek.

17/11/2022 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Uiterste datum van 31 december 2022 om in aanmerking te komen voor het tarief van 25% investeringsaftrek.

De investeringsaftrek heeft tot doel om kmo’s aan te moedigen om productieve investeringen te doen. De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering.

Met de Corona-wet III werd het basistarief voor de investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

Wie kan de investeringsaftrek genieten?

Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (geëxploiteerd door een natuurlijke persoon of door een vennootschap) en beoefenaars van een vrij beroep kunnen aanspraak maken op de investeringsaftrek.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De investeringen moeten:

 • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
 • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
 • tijdens het jaar of boekjaar;
 • en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

De investeringen mogen niet uitdrukkelijk door de wet zijn uitgesloten.

Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek?

Vaste activa:

 • die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
 • die niet afschrijfbaar zijn of waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid;
 • die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen;
 • waarvan het recht van gebruik op een andere dan de hierboven vermelde manier is overgedragen aan een andere belastingplichtige.
  Die vaste activa komen wél in aanmerking als de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon of aan een vennootschap die deze vaste activa in België gebruikt voor het verkrijgen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt (merk op: die natuurlijke persoon of die vennootschap moet zelf aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of een hoger percentage voldoen).
  Deze uitsluiting is niet van toepassing op bepaalde audiovisuele werken waarvan de distributierechten, met uitsluiting van alle andere rechten, tijdelijk worden overgedragen aan derden voor het uitzenden van die werken in het buitenland.

Zijn eveneens uitgesloten:

 • personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, zoals ze zijn omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen, met inbegrip van de lichte vrachtauto's bedoeld in artikel 4, §3, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (die uitsluiting geldt echter niet voor voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen zijn vrijgesteldn noch voor voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust).
 • bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten wanneer die kosten niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.
 • investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen (uitgezonderd energiebesparende investeringen, waarvoor van overheidswege geen financiële steun is verleend).

Bron

Terug